رد کردن پیوندها

[vc_row enable_gradient=”yes” css=”.vc_custom_1615288563923{margin-top: 50px !important;padding-top: 60px !important;}” gradient_bg=”linear-gradient(180deg, rgb(248, 251, 255) 0.6369426751592356%, rgb(255, 255, 255) 99.04458598726114%)” responsive_css=”margin_top_medium:0px|padding_top_medium:100px”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1607066650054{margin-bottom: 25px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]برای همه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading alignment=”text-center” enable_txt_rotator=”yes” items=”%5B%7B%7D%5D” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(156deg, #3d00c6 0%, rgb(241,77,255) 70.06369426751593%)” fs=”text_large:6.5vw|text_small:17vw” lh=”text_small:0.85em” ls=”text_small:-0.02em” margin=”bottom_small:0.35em” fw=”text_small:700″]راه حل های نهایی[/ld_fancy_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”20″ el_id=”services”][vc_column enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_column_shadowbox=”yes” enable_column_hover_shadowbox=”yes” offset=”vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1612877242397{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}” column_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%22-5px%22%2C%22y_offset%22%3A%2218px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2260px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.4)%22%7D%5D” responsive_css=”padding_top_small:45px|padding_right_small:30px|padding_bottom_small:45px|padding_left_small:30px” column_hover_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2220px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2275px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-5px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.6)%22%7D%5D”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” i_shape=”circle” i_size=”sm” i_border=”” alignment=”text-left” enable_shape_shadowbox=”yes” title=”طراحی وب سایت” shape_color=”rgb(251, 227, 229)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%226px%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(188%2C0%2C50%2C0.07)%22%7D%5D” icon_mb=”23″ css=”.vc_custom_1621667138809{margin-bottom: 55px !important;}” custom_i_size=”55px” i_icon_image=”4873″ svg_fill_color=”rgb(216, 95, 105)”]توقف هویت برند ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی که به وضوح ارتباط برقرار می کنند.[/ld_icon_box][ld_button style=”btn-naked” title=”- بیشتر بدانید” transformation=”text-uppercase” i_type=”linea” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” color=”rgb(36, 61, 98)” fs=”text_small:13px” ls=”text_small:0.05em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-forward”][/vc_column][vc_column enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_column_shadowbox=”yes” enable_column_hover_shadowbox=”yes” offset=”vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1612877268495{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}” column_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%22-5px%22%2C%22y_offset%22%3A%2218px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2260px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.4)%22%7D%5D” responsive_css=”margin_top_medium:60px|padding_top_small:45px|padding_right_small:30px|padding_bottom_small:45px|padding_left_small:30px” column_hover_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2220px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2275px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-5px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.6)%22%7D%5D”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” show_label=”yes” i_shape=”circle” i_size=”sm” i_border=”” alignment=”text-left” enable_shape_shadowbox=”yes” title=”بازاریابی دیجیتال” shape_color=”rgb(226, 245, 248)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%226px%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C101%2C150%2C0.08)%22%7D%5D” icon_mb=”23″ css=”.vc_custom_1621667190084{margin-bottom: 55px !important;}” custom_i_size=”55px” i_icon_image=”4877″ label=”انحصاری” svg_fill_color=”rgb(103, 200, 216)”]توقف هویت برند ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی که به وضوح ارتباط برقرار می کنند.[/ld_icon_box][ld_button style=”btn-naked” title=”― Learn more” transformation=”text-uppercase” i_type=”linea” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” color=”rgb(36, 61, 98)” fs=”13px” ls=”0.05em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-forward”][/vc_column][vc_column enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_column_shadowbox=”yes” enable_column_hover_shadowbox=”yes” offset=”vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1612877297832{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}” column_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%22-5px%22%2C%22y_offset%22%3A%2218px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2260px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.4)%22%7D%5D” responsive_css=”padding_top_small:45px|padding_right_small:30px|padding_bottom_small:45px|padding_left_small:30px” column_hover_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2220px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2275px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-5px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.6)%22%7D%5D”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” i_shape=”circle” i_size=”sm” i_border=”” alignment=”text-left” enable_shape_shadowbox=”yes” title=”بهینه سازی موتور جستجو” shape_color=”rgb(227, 248, 235)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%226px%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(9%2C191%2C0%2C0.08)%22%7D%5D” icon_mb=”23″ css=”.vc_custom_1621667209711{margin-bottom: 55px !important;}” custom_i_size=”55px” i_icon_image=”4876″ svg_fill_color=”rgb(80, 207, 128)”]توقف هویت برند ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی که به وضوح ارتباط برقرار می کنند.[/ld_icon_box][ld_button style=”btn-naked” title=”― Learn more” transformation=”text-uppercase” i_type=”linea” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” color=”rgb(36, 61, 98)” fs=”13px” ls=”0.05em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-forward”][/vc_column][vc_column enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_column_shadowbox=”yes” enable_column_hover_shadowbox=”yes” offset=”vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1612877314932{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}” column_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%22-5px%22%2C%22y_offset%22%3A%2218px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2260px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.4)%22%7D%5D” responsive_css=”margin_top_medium:60px|padding_top_small:45px|padding_right_small:30px|padding_bottom_small:45px|padding_left_small:30px” column_hover_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2220px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2275px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-5px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(210%2C%20210%2C%20234%2C%200.6)%22%7D%5D”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” i_shape=”circle” i_size=”sm” i_border=”” alignment=”text-left” enable_shape_shadowbox=”yes” title=”شبکه های اجتماعی” shape_color=”rgb(245, 229, 241)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%226px%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(100%2C4%2C151%2C0.08)%22%7D%5D” icon_mb=”23″ css=”.vc_custom_1621667228403{margin-bottom: 55px !important;}” custom_i_size=”55px” i_icon_image=”4875″ svg_fill_color=”rgb(221, 116, 195)”]توقف هویت برند ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی که به وضوح ارتباط برقرار می کنند.[/ld_icon_box][ld_button style=”btn-naked” title=”― Learn more” transformation=”text-uppercase” i_type=”linea” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” color=”rgb(36, 61, 98)” fs=”13px” ls=”0.05em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-forward”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_position=”center top” css=”.vc_custom_1614256038099{padding-bottom: 50px !important;background-image: url(https://startuphub.liquid-themes.com/staging/wp-content/uploads/2020/04/bg-2.png?id=774) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” responsive_css=”margin_bottom_medium:70px|padding_top_medium:50px” el_id=”integration”][vc_column][ld_carousel_marquee_tab columns_auto_width=”yes” auto_width_padding=”2%” cellalign=”center” fadesides=”lqd-fade-sides” pause_on_hover=”yes”][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428714688-cc703bb5-fbc6″][ld_icon_box i_type=”image” get_bubble_classname=”iconbox-bubble” get_content_hover_classname=”iconbox-contents-show-onhover” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”772″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428714845-f3b92a23-4344″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”771″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428741879-b1bfcf2a-7e76″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”770″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428745953-9c60f44f-9e15″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”769″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428749822-973048db-a108″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”767″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428754067-008dbae0-2d76″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”763″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428757948-460785e0-337b”][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”764″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428761906-f45e00fa-53d9″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”773″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428766025-9da6ad0c-4cb6″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”768″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428771003-636fd2c4-7179″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”771″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428775638-351cb4b1-22d2″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”769″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][/ld_carousel_marquee_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1596109247090{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5 vc_col-md-6″][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:48px|text_small:45px” lh=”text_small:1.02em” margin=”bottom_large:30px” highlight_color=”rgba(157, 95, 255, 0.16)”]پلتفرمادغام[/ld_fancy_heading][vc_accordion size=”lg” borders=”accordion-title-bordered” border_round=”accordion-title-circle” active_style=”yes” show_icon=”yes” i_add_icon=”true” expander_size=”accordion-expander-lg” i_type=”linea” active_add_icon=”true” active_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” fs=”18px” lh=”1.55em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-arrow-down” active_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-arrow-up” heading_color=”rgb(21, 21, 23)” active_heading_color=”rgb(21, 21, 23)” exp_color=”rgb(131, 131, 131)” active_exp_color=”rgb(77, 102, 255)” active_tab=”1″ border_color=”rgb(255, 255, 255)” bottom_margin=”0px”][vc_accordion_tab title=”گزارش های تجاری را پیگیری و تحلیل کنید” tab_id=”lqd-1587034043819-84b84fd6-594f”][ld_fancy_heading tag=”p” color=”rgb(47, 47, 47)”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”نرخ تبدیل خود را افزایش دهید” tab_id=”lqd-1596289116665-e12466c4-780e”][ld_fancy_heading tag=”p” color=”rgb(47, 47, 47)”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”رمزگذاری پایان به انتهای پیام ها” tab_id=”lqd-1587034043874-e9d0bbcd-65a3″][ld_fancy_heading tag=”p” color=”rgb(47, 47, 47)”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″ responsive_css=”margin_bottom_medium:0px” css=”.vc_custom_1605832601085{margin-bottom: 40px !important;}”][ld_images_group_element img_size=”80%” enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”4380″][/ld_images_group_element][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1605833009940{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 80px !important;}” row_hide=”hidden-xs hidden-sm”][vc_column custom_border_radius=”50em” responsive_css=”border_top_medium:1px|border_right_medium:1px|border_bottom_medium:1px|border_left_medium:1px|padding_top_medium:32px|padding_right_medium:60px|padding_bottom_medium:32px|padding_left_medium:60px” css=”.vc_custom_1605833063145{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;border-left-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_align=”text-center text-md-left”][ld_process_box_container template=”style05″][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”ایمیل خود را ثبت کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(17, 36, 70)” count=”01″ image=”800″][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”دعوت ها را بپذیرید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(17, 36, 70)”][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”شروع به استفاده از ایمیل خود کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(17, 36, 70)”][/ld_process_box][/ld_process_box_container][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” bg_position=”center center” css=”.vc_custom_1607067543054{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 40px !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;border-left-color: #f2f2f2 !important;border-right-color: #f2f2f2 !important;border-top-color: #f2f2f2 !important;border-bottom-color: #f2f2f2 !important;}” responsive_css=”padding_bottom_medium:75px”][vc_column column_top_ontablet=”yes” column_top_onmobile=”yes” offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5″ responsive_css=”margin_bottom_medium:0px” css=”.vc_custom_1607067598266{margin-bottom: 35px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” gradient=”linear-gradient(90deg, rgb(11, 79, 238) 0%, #ac1de1 100%)”]چرا StartupHub[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:29px” margin=”bottom_small:1.75em”]جعبه ابزار طراحی کامل – مجموعه عظیمی از عناصر ، گزینه های غنی سفارشی سازی ، طرح بندی های انعطاف پذیر و نتایج فوری! یک هدر از قبل ساخته شده انتخاب کنید یا یک طرح سفارشی ایجاد کنید که کاملاً متناسب با نیازهای شما باشد.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-solid” title=”شروع کن” shape=”round” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-x-alt” i_type=”linea” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” fs=”text_small:17px” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2220px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(132%2C92%2C255%2C0.2)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” lh=”text_small:1.25em” css=”.vc_custom_1621667405509{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” i_icon_linea=””][ld_particles as_bg=”yes” color_type=”multi_color” opacity=”1″ enable_random_opacity=”yes” enable_anim_opacity=”yes” enable_random_size=”yes” enable_anim_size=”yes” enable_move=”yes” move_direction=”right” enable_random_move=”yes” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”lqd-1595673746671-a27c94f3-ba8e” number=”7″ multi_color_values=”%5B%7B%22scolor%22%3A%22%2340f292%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%2397dff4%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%23ffefd2%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%23ffe3d1%22%7D%5D” anim_opacity_speed=”0.2″ anim_opacity_min=”0.5″ size=”4″ move_speed=”1.5″ anim_size_speed=”1″ anim_size_min=”70″][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][ld_testimonial template=”style04″ network=”fa-twitter” title=”مهسا صفایی” avatar=”4478″]”خدمات پرداخت از طریق برنامه های دسک تاپ تلفن همراه در دسترس هستند. “[/ld_testimonial][ld_testimonial template=”style04″ network=”fa-whatsapp” title=”اکبر نادری” avatar=”4479″ margin=”right_large:-65px|left_large:65px”]”خدمات پرداخت از طریق برنامه های دسک تاپ تلفن همراه در دسترس هستند. “[/ld_testimonial][ld_testimonial template=”style04″ network=”fa-twitter” title=”محمد محمدی” avatar=”4477″]”خدمات پرداخت از طریق برنامه های دسک تاپ تلفن همراه در دسترس هستند. “[/ld_testimonial][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gap=”0″ css=”.vc_custom_1605833709875{padding-bottom: 70px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:40px|padding_bottom_medium:40px”][vc_column align=”text-center” css=”.vc_custom_1588159798471{margin-bottom: 45px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]مورد اعتماد[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column align=”text-center” responsive_align=”text-center”][ld_carousel_marquee_tab columns=”md:5|xs:3|spacing_xs:2%25″ cellalign=”center” fadesides=”lqd-fade-sides” draggable=”no” pause_on_hover=”yes”][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428250615-4989a97c-9694″][vc_single_image image=”4682″ css=”.vc_custom_1611668430694{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428434207-1f7690cd-1757″][vc_single_image image=”4685″ css=”.vc_custom_1611668420537{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428461710-d9abacf9-c67e”][vc_single_image image=”800″ img_size=”30×24″ css=”.vc_custom_1600428674389{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428479085-8469b200-802c”][vc_single_image image=”4684″ css=”.vc_custom_1611668446288{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428502839-5cb03a59-01b9″][vc_single_image image=”4681″ css=”.vc_custom_1611668467470{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428523133-611aa506-328a”][vc_single_image image=”4680″ css=”.vc_custom_1611668490009{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][/ld_carousel_marquee_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1605833547205{padding-bottom: 60px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_medium:100px|padding_top_medium:100px|padding_bottom_medium:100px”][vc_column offset=”vc_col-md-6″][ld_fancy_heading tag=”h2″]آخرین ارسال ها[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” lh=”text_small:1.666em”]کارایی. ساختار جامد سنگی و فناوری های نسل بعدی حداکثر عملکرد را با حداقل منابع ارائه می دهند.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1587039540134{padding-top: 40px !important;}”][ld_blog style=”style06″ grid_columns=”3″ meta_type=”cats” post_type=”post” posts_per_page=”3″ columns_gap=”20″ bottom_gap=”30″ filter_id=”lqd-1595765357802-2a176e9f-4b2d” unique_id=”lqd-1595765357802-8df74a1f-4cd6″ title_size=”20px”][ld_gdpr_box]???? این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.[/ld_gdpr_box][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_gradient=”yes” gradient_bg=”linear-gradient(179deg, #eef7fa 0.6369426751592356%, rgb(255, 255, 255) 100%)” css=”.vc_custom_1605833651153{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ offset=”vc_col-md-6″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”65″][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” margin=”bottom_small:0.3em” highlight_color=”rgba(157, 95, 255, 0.1)”]خود را شروع کنید امتحان رایگان.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h4″ color=”rgba(21, 86, 108, 0.45)” margin=”bottom_small:1.5em”]آماده برای شروع؟[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5 vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][ld_images_group_container margin=”top_large:-50%25″][ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”766″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][/vc_column][/vc_row]

This website uses cookies to improve your web experience.
  • https://josefinohrn.com/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/